[1]
Schmidt, A. and Wegscheider, A. 2022. Kollektive Interessenvertretung an Universitäten im Spannungsfeld betrieblicher Personalpolitik und Ansprüchen aus der Belegschaft. Momentum Quarterly. 11, 4 (Dec. 2022), 225–245. DOI:https://doi.org/10.15203/momentumquarterly.vol11.no4.p225-245.